İlgi : Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın 09/10/2017 tarihli ve 49135111-774.01.05-E.3909/5158 sayılı yazıları.
Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın ilgi yazılarında; Adalet ve yargı alanındaki hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde sunulması ile kalite ve standartlarının yükseltilmesi, yargıya güvenin artırılması için personelimizin yeterli donanıma sahip olması Yargı Reformu Stratejisi ve Bakanlık Stratejik Plânının temel amaç ve hedefleri arasında yer aldığı,
Personelimizin kişisel ve mesleki yetkinliklerinin geliştirilerek bu alandaki hizmetlerin kalite ve standardının artırılması amacıyla; eğitim alanında modern, çağın gereklerine uygun, bütüncül ve yenilikçi bir yaklaşımla çalışmalar yürütüldüğü,
Eğitim ihtiyacının tespitine yönelik yapılan analiz çalışmalarında; zabıt kâtiplerinin bilgisayar ve klavye becerilerinin artırılması ile UYAP’ın etkin kullanılması konularında eğitim verilmesi gerektiği tespit edildiği,
2018 Yıllık Eğitim Plânı kapsamında; soruşturma ve duruşma ile yazı işleri hizmetlerindeki kalite ve etkililiğin artırılması amacıyla, zabıt kâtiplerinin klavye becerilerinin geliştirilmesi ve bilgisayarı etkin kullanımına yönelik eğitimlerin verilmesi plânlandığı,
Öncelikle eğitim içeriğinin daha doğru yapılandırılabilmesi ve istenen verimin sağlanabilmesi için; mevcut durumun belirlenmesine yönelik olarak, Komisyon Başkanlıklarınca yetki alanlarında görev yapan tüm zabıt kâtipleri klavye uygulamasına tabi tutulacaktır.
Açıklanan nedenlerle;
a) Rize Merkez Adliyesinde görevli tüm zabıt katipleri için klavye uygulaması 19/10/2017 Perşembe günü saat 14:00'de;
b) Mülhakat Adliyelerinde (Çayeli, Pazar ve Kalkandere Adliyeleri) görevli tüm zabıt katipleri için klavye uygulaması 19/10/2017 Perşembe günü saat 16:00'da, Rize İdare Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır.

Klavye uygulamasına ilişkin metinler için tıklayınız... metinler.rar