T.C.
RİZE
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(Uzlaştırma Bürosu)

Konu : 2017 Yılı Uzlaştırmacı Başvuru İlan

 

 

İ L A N     

04.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253,254,255, maddelerine dayanılarak hazırlanan, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre uzlaştırma işlemlerinin yapılmasına ilişkin hükümlerini kapsayan Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılacak olan ''Uzlaştırmacı Görevlendirilmesine'' esas olmak üzere;

Ceza Muhakemesi Kanununa Göre uzlaştırmanın uygulanmasına ilişkin '' Hukuk öğrenimini görmüş uzlaştırmacıda aranan nitelikler ve görevlendirme usulü'' kenar başlıklı 15. maddesi uyarınca;

1- Hukuk öğrenimi görmüş uzlaştırmacıların görevlendirilmesinde 

a)-Üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak,

b)-Hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler,idari bilimler,iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenimi yapmak,

c)-Hukuk dalında yüksek lisans ya da doktora yapmış bulunmak,

ç)-Baroya kayıtlı avukat olmamak,

d)-Taksirli suçlar hariç olmak üzere; 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış, ertelenmiş ya da paraya çevrilmiş olsa bile kesinleşmiş bir kararla veya Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzeninin işleyişine, milli savunmaya, Devlet sınırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan ya da zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve haksız mal edinme suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,

e)-Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya geçici olarak yasaklanmamış olmak,

f)-Hukuk öğrenimi görmüş uzlaştırmacılar, ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından belirlenen listeye kayıtlı olanlar arasından seçilirler. Bu listeye kayıtlı olan uzlaştırmacılar sadece kayıtlı bulundukları il sınırları içeresinde değil ülke çapında görev alabilirler.

Şartları aranır.

2-Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, Ceza Muhakemesinde uzlaştırmacı olarak görev almak amacıyla listeye kaydolmak için 01 Kasım 2016 ile 30 Kasım 2016 tarihleri (Mesai bitimine kadar) arasında Cumhuriyet başsavcılığına (B2-104) nolu odaya bir dilekçeyle başvurur. Başvurular şahsen yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.

3-İletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesine;

a)-Nüfus cüzdanı örneği,

b)-Diploma fotokopisi (Aslı görülecek)

c)-Transkript (Aslı görülecek)

ç)-2 Adet fotoğraf

d)-Bu yönetmeliğin 30 uncu maddesi uyarınca yapılacak eğitimlere katılacağını beyan eden dilekçesi,

e)-Çalışıyor ise çalıştığı kurum kimlik fotokopisi eklenir.

f)-Arşiv araştırma formu (sabıka kaydı)

4-Başvuranların talepleri kaydedilerek ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığınca başvuru tarihinden itibaren otuz gün içerisinde değerlendirilir.

5-Başvuranın birinci fıkradaki şartları taşımaması veya dördüncü fıkrada belirtilen belgelerin eksik olması halinde talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.

6-Talepleri uygun görülenlerin adı ve soyadları, açık adresleri, telefon numaraları yazılarak, oluşturulan listeye her yıl Ocak ayı içerisinde en az yedi gün süre ile adliyede herkesin görebileceği bir yere asılır.Ayrıca Cumhuriyet başsavcılığının internet adresinde ilân edilir. Oluşturulan listenin bir örneği, merkezdeki hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile yargı çevresindeki mahkemeler ve Cumhuriyet başsavcılıklarına bildirilir.

7- Liste, ayrıca yazılı ve elektronik ortamda hazırlanarak her yılın Ocak ayının sonuna kadar Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir. Gönderilen listeler bu birim tarafından yayımlanır.

8- Listede yer alan uzlaştırmacının;

a)-Listeye kabul şartlarını sonradan kaybetmesi,

b)-Bu Yönetmelikte belirlenen şartlardan herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,

c)- Listeden çıkarmayı talep etmesi,

ç)- Uzlaştırmacılıkla bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunması,

d)-Bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesi uyarınca yapılan eğitimlere katılmaması

durumunda listeden çıkartılır.

9- Listeden çıkartılmasına ilişkin karar ilgiliye tebliğ edilir ve ayrıca yedince ve sekizinci fıkralarda belirtilen yerlere gönderilir.

10- Zorunluluk halinde listeye kayıtlı olmamasına rağmen, bu maddede belirtilen şartları taşıyana hukuk öğrenimi görmüş kişiler arasında da görevlendirme yapılabilir.

11- Cumhuriyet Başsavcılığımıza başvuru; 01 Kasım 2016 tarihinde başlayıp, 30 Kasım 2016 günü mesai bitimine kadar yapılacaktır.

Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 15/1-e maddesinde belirtilen; "Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya geçici olarak yasaklanmamış olmak" hükmü gereğince;

Kamu kurum ve kuruluşlarında, meslek odaları, sendika gibi kurum ve kuruluşlarda çalışan/kayıtlı olan kişilerin, disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış, veya geçici olarak yasaklanmamış olduklarına dair ilgili kurumlarından alacakları belgenin 01/11/2016 - 30/11/2016 tarihleri arasında başvuru dilekçesine eklemeleri gerektiği hususları

İlanen duyurulur.

 

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı