T.C.

RİZE ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU

 

İ L Â N


Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, Rize ili ve yargı çevremize bağlı Pazar,Çayeli ve Kalkandere ilçe Adliyelerinin bulunduğu il çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde bilirkişilik görevi yapmak üzere, 2018 Yılı Bilirkişi Listesi oluşturulacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI :

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,

c) En az ilkokul mezunu olması,

ç) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,

d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet,

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve

alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının

geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,

e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,

f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi,

g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,gerekir.

BAŞVURU USULÜ :

Başvuru Yeri : www.rize.adalet.gov.trinternet adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait bilirkişilik ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin internet sitesinden temini ile başvuruların Rize Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı Bürosuna veya buralara gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına bir dilekçeyle şahsen başvurur.

Başvuru Tarihi : Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 16 Ekim 2017 Pazartesi günü başlayıp 31 Ekim 2017 Salı günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.

Başvuru dilekçesinde ayrıca kendisine ait bir banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER :

Başvuru dilekçesine;

a) T.C. kimlik numarası beyanı,

b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,

c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,

ç) İki adet vesikalık fotoğraf,

d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği eklenir.

Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan (a), (c) ve (d) bentlerinde sayılan bilgi ve belgeler istenmez.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ :

Komisyonumuzca başvurular, 30 Kasım 2017 Perşembe gününe kadar değerlendirilerek Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki şartları haiz olmaması halinde talebinin reddine karar verilerek, redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunacaktır.

Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilan edilecektir.

YEMİN :

Listeye kabul edilenlere, 15 Aralık 2017 Cuma günü saat 10.30'da bilirkişilik başvuru sıra nosuna göre 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Rize Adliyesi Konferans Salonunda yemin ettirilecektir.

LİSTELERİN İLANI :

Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, Adliye Divanhanesine asılarak ilan edilecek ve Rize Adliyesi resmi internet sitesinde (wwww.rize.adalet.gov.tr) elektronik ortamda yayınlanacaktır. Birer örneği de Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına, mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecektir.

İlan olunur. 13/10/2017